Terms of Use

TERMENI SI CONDITII
nr. .....3..... din ......23..........

1. Părţi contractante

Între

…………………, telefon/fax…………….. în calitate de achizitor,
şi
BUZAN VIOREL-ADRIAN, adresa / sediul ...privacy - CLUJ..., telefon / fax .+40-757-423-913.., numărul de înmatriculare F12/200/15.02.2019 , codul fiscal 40649539 , în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator (operatorul economic) - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. Prestatorul, se identifica ca si “CONSULTANT IN JOCURI DE NOROC” se obligă să furnizeze servicii de training si de a cunoaste profesional modul operational al cazinourilor din lume si din Romania cat si drepturile pe care le au cazinourile si jucatorii lor atat ca titlu informativ dar si secrete pe care le dobandeste despre cazinouri si cum sa retragi legal bani din ele.

4.2. Pentru îndeplinirea prezentului contract, achizitorul se obligă să plătească prestatorului, conform graficului de plăţi, preţul de …25.000... Lei.

4.3. Plata achizitiei DVD-ului ANATOMIA RULETEI se efectueaza de catre achizitor, urmand ca prestatorul sa se oblige sa trimita dvd-ul in maxim 3 zile de la efectuarea platii, fara a se putea returna banii.


5. Durata contractului

5.1. – Prestatorul se obligă să furnizeze toate serviciile descrise în anexa nr. 1, în termen de 3 luni.
5.2. Contractul încetează să producă efecte în momentul în care ambele părţi şi-au îndeplinit obligaţiile una faţă de cealalta, cu respectarea termenului prevăzut la art.5.1.


8. Obligaţiile prestatorului

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurarii activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire, dacă este cazul, la terminarea modulelor de pregătire teoretică şi/sau practică;
d) să realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulile profesiei sale, fiind singurul responsabil pentru mijloacele şi metodele folosite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Prestatorul declară şi garantează Achizitorului că este furnizor de formare de cursuri conform legislaţiei în vigoare, deţinând toate autorizaţiile/certificările solicitate în caietul de sarcini. Prestatorul declară că deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra cursurilor, modelelor, precum şi asupra oricărui material scris, audio şi video folosit în cadrul programului de instruire;
f) să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare stabilit de comun acord între părţi, parte integrantă din prezentul contract.
g) să asigure formatori, instructori de înaltă calificare şi profesionalism, specializaţi pentru instruirea angajaţilor Achizitorului conform Ofertei tehnice prezentate de Prestator;
h) să asigure şi să respecte obiectivele şi conţinutul cursurilor, precum şi
programa de pregatire;
i) să urmărească în permanenţă respectarea calităţii cursurilor, prin intermediul coordonatorilor implicaţi în derularea contractului
j) să asigure echipamentele şi materialele necesare instruirii şi la începerea fiecărei sesiuni de formare, să pună la dispoziţia tuturor participanţilor suporturile de curs, si anume DVD-ul ANATOMIA RULETEI 30GB;
k) să analizeze împreună cu Achizitorul orice problemă intervenită pe parcursul executării prezentului contract şi să ofere soluţii în timp util ;
l) să permită Achizitorului să monitorizeze desfăşurarea sesiunilor de instruire;
m)să nu divulge către o terţă parte, pe perioada valabilităţii prezentului Contract şi nici la oricare moment ulterior, nici o informaţie referitoare la situaţia activităţii achizitorului sau legat de angajaţii acestuia sau orice altă informaţie de care Prestatorul a luat cunoştinţă prin intermediul acestui Contract, cu excepţia cazului în care această divulgare a fost făcută cu acordul achizitorului sau este necesară în cursul derulării obligaţiilor contractuale ale prestatorului;
n)să îndeplinească orice altă obligaţie prevazută în sarcina sa prin Contract sau
prin Anexele acestuia;

8.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru împreună cu motivele ce stau la baza întârzierii, în timp util, achizitorului. Acesta poate conveni împreună cu Prestatorul modificarea graficului de prestare cu încadrare în termenul contractului.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

a) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
b) să respecte Programul de instruire
c) să efectueze plata în conformitate cu prevederile prezentului contract;
d) să colaboreze cu Prestatorul pentru soluţionarea oricăror incidente apărute pe parcursul derulării contractului.
e) cu excepţia obligaţiilor prevăzute expres, Achizitorul este exonerat de orice altă răspundere în legătură cu prezentul contract.
f) să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.


10. Modalităţi de plată

10.1. Emiterea facturilor pentru serviciile prestate se va efectua după comanda dvd-ului.
10.2. Plata se va efectua de către Achizitor în momentul efectuarii comenzii de achizitie a dvd-ului.
11.3. Plăţile se vor face în RON, în contul de trezorerie notificat de Prestator autorităţii contractante.
11.4. Facturile vor fi transmise, în original, la sediul Achizitorului şi vor fi inscripţionate cu următoarele informaţii:
- titlul dvd-ului
- nr. contractului


11. Penalităţi, daune-interese

11.1. - odata trimis DVD-ul Anatomia Ruletei 30GB ,procedeul REFUND sau returnarea banilor nu mai poate fi efectuata;

11.2. - achizitorul are obligatia sa nu distribuie sau sa vanda trainingul nimanui iar orice tentativa de genul acesta poate fi atacata in instanta de Prestator – Buzan Viorel Adrian PFA;

11.3. - achizitorul are tot dreptul de a-si exprima in spatiul public sau online parerea despre training,buna sau rea,cu conditia sa nu divulge secretele sau anumite lucruri din DVD-ul Anatomia Ruletei 30GB
12. Drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi de autor

12.1 Este înţelegerea părţilor că exercitarea drepturilor conferite prin prezentul contract şi îndeplinirea obligaţiilor aferente se vor face în deplină conformitate cu dispoziţiile legale relevante, în special în materia respectării mediului concurenţial normal şi a legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
12.2 Toate produsele incluzând know-how–ul şi documentele asociate, furnizate de prestator în cadrul prezentului contract şi dezvoltate anterior intrării în vigoare a prezentului contract sau în afara obiectului acestuia sunt şi vor rămâne proprietatea prestatorului sau a terţelor părţi care le-au dezvoltat.
12.3 Toate drepturile patrimoniale de autor asupra materialelor dezvoltate ca urmare a activitaţii de formare realizată exclusiv pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, care pot fi cesionate conform prevederilor Legii 8/2006 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, vor rămâne proprietatea achizitorului. (ex.suporturi de curs, alte materiale dezvoltate în timpul activitaţilor de formare.

13. Soluţionarea litigiilor

13.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul în care, în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, competenţa soluţionării litigiului aparţine instanţelor judecătoreşti din România.

14. Limba care guvernează contractul

14.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

15. Comunicări

15.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
15.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16. Legea aplicabilă contractului

16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Părţile au înţeles să încheie astăzi, __________, prezentul contract în limba română, în doua exemplare originale, unul exemplare fiind pentru Autoritatea Contractantă, şi un exemplar fiind pentru Prestator.Achizitor: BUZAN VIOREL ADRIAN PFA
Prestator